Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Các thuật ngữ

Điều hành viên: LeNgocTuTH

Các thuật ngữ

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 12:44 pm

Admin Templates: Administrator Template định rõ cách trình bày BackEnd của site Joomla.

Alt Tag: Thuộc tính “alt” (thay thế), thường được gọi thẻ tag “alt” là một thuộc tính text được thêm vào thẻ tag ảnh để mô tả ảnh chứa trong thẻ tag. Text này có thể xem thấy (bên trong hộp văn bản) trong hộp hiện lên khi di chuyển chuột lên ảnh trong FrontEnd của một Site.

Archive: Các Content Item cóthể được lưu kho và quản lý thông qua BackEnd. Archive Module cung cấp cách hiển thị các Item được lưu kho trong site.

Backend: “BackEnd” là Joomla Administrator nơi administrator quản lý site và content của nó.

Blog: Một kiểu Blog trong Joomla là một danh sách của một số hay tất cả Content Item trong một Section hay Category cụ thể. Chỉ tiêu đề của Content Item, một đoạn mở đầu và liên kết Read More được hiển thị ra. Nó cũng có thể chỉ là một liên kết, hay chỉ hiện đoạn mở đầu với một liên kết tới văn bản hoàn chỉnh. Thông thường trang “New” được viết trong kiểu Blog.

Category: Một Category là tên của một bộ sưu tập các content Item được liên quan trong một vài cách. Ví dụ: Category “Cá” có thể chứa các Content Item “Cá trích”, “Cá Tuyết” và “Cá Gai”. Category là một phần của hệ thống cấp bậc Content. Cấp cao nhất được gọi là các Section, cấp kế tiếp được gọi là các Category và cấp thứ ba được gọi là các Content Item.

Check Out (an Item): Khi một User chỉnh sửa một file thì họ “Check Out” nó. Nó ngăn cản những User khác không thể chỉnh sửa Item tại thời điển đó, theo đó ngăn cản mất dữ liệu vào lúc thực hiện lưu.

CMT: CMT là những từ đầu của Conponent, Modules và Templates.

CMTM: CMTM là những từ đầu của Components, Modules, Templates and Mambots.

Components: các Component là các yếu tố content hay các ứng dụng của Joomla thường ở vùng trung tâm của vùng content chính của một Template. Nó phụ thuộc vào thiết kế Template được dùng. Các Component là các yếu tố nhân của chức năng Joomla. Các yếu tố nhân ấy bao gồm: Banners, Contact, News Feeds, Polls và Weblinks. Các thành viên của cộng đồng Joomla đang cung cấp các Component Joomla hãng thứ ba trên cơ sở tiếp tục. Chúng sẵn dùng trên http://developer.joomla.org để download miễn phí.

Content Item: Một Content Item là một phần riêng biệt của content trong hệ thống phân cấp Joomla. Một Content Item có thể là một bài viết, một content Category, một menu Item hay một link. Các Content Item thông thường được đặt trong phần chính của trang. Content Item là phần cuối cùng trong hệ thống phân cấp Section/Category hay nó có thể là một Static Content Item tách rời.
Content Management System (CMS): Một CMS là một phần mền để quản lý nội dung một site trực tiếp trên server. CoreJoomla core là một file nén chưa cài đặt tiêu chuẩn chính thức Joomla, có thể được tìm thấy trên http://developer.joomla.org và nhiều site khác. Nó chứa một số CMTM’s gắn kèm, nhưng có thể mở rộng với các phần thêm của các nhà phát triển thứ ba. Phần mềm core Joomla sẵn dùng để tải về trên http://developer.joomla.org.

Database: Một Database là một tập hợp tổ chức của thông tin. Nó chứa một tập hợp các recored (bản ghi) mà bạn cần tìm kiếm, sắp sếp và phân tích một cách nhanh chóng. Joomla là một phần mền khai thác Database và bạn có thể chỉnh sửa, thêm hay xóa nội dung được lưu trong Database của Joomla. Xin xem thêm Record

Elements: Các Element là các phần cài thêm như các Component , Module, Template, mambot hay language để mở rộng cài đặt Joomla. Các element này có thể được gói sẵn trong core hay chúng có thể là các element của hãng thứ ba.

Frontend: FrontEnd là site mà các visitor (hay thành viên) của bạn sẽ thấy.

Frontpage: FrontPage là Component cài sắn để hiển thị tất cả các content Item đã Publish từ site được đánh dấu với tham số “Show on Frontpage”. Bạn có thể cấu hình hiển thị của FrontPage bằng cách chỉnh sửa menu Item kếu hợp với nó, thường là “Home” menu Item. Sắp sễp thứ tự của các FrontEnd Content Item được thực hiện dùng FrontPage Manager Component .

Global Checkin:Khi một Item được “Check Out” và nó không được lưu hay thôi đúng cách (ví dụ: trong trường hợp môt lỗi kết nối), nó sẽ để lại trạng thái “Check Out”, và theo đó không thể chỉnh sửa với tất cả User khác. Thực hiện “Global Checkin” sẽ làm các Item này sẵn dùng trở lại. Tùy chọn này chỉ sẵn dùng trong backend admin trong System menu Item.

Intro Text: Khi tạo hay chỉnh sửa một Content Item, Intro Text thường chứa một phần mởi đầu ngắn. Phần mở đầu này sẽ được nối thêm bởi nội dung trong hộp Main Text nếu bạn đã nhập nội dung vào đây. Khi Content Item được thiết lập để hiển thị trên FrontPage, một liên kết “Read More” sẽ được hiển thị, chỏ đến Content Item đầy đủ. Intro Text và Main Text chỉ được dùng trong các Content Item trong hệ thống phân cấp Section/Category nhưng không dùng trong các Static Content Item.

Item: Một Item là một phần riêng biệt của nội dung trong hệ thống phân cấp Joomla. Một Item có thể là một bài viết, một content Category, một menu Item hay một liên kết.

Main Text: Khi tạo hay chỉnh sửa một Content Item, hộp Main Text chứa văn bản bạn không muốn hiển thị trên FronPage. Nó hiển thị sau khi click vào liên kết “Read On” trong FrontEnd của site.

Mamber: Một Mamber là một tên gọi tổng quát cho những người là một phần của cộng đồng Joomla. Nó là một cách chơi chữ, “member”.

Joomla: Joomla! là một trong những hệ thống quản lý nội dung web nguồn mở tốt nhất khả dụng.

Joomla Administrator: Joomla Administrator là một ứng dụng cho quản trị site Joomla của bạn trực tiếp trên server. Nó đôi khi cũng được quy cho vài từ như Administrator, Backend, Admin Section, Administration Section, hay Contol Panel.

Joomla User (hay/và User Group): Các Joomla User có thể được sắp sếp trong nhiều nhóm với các mức truy cập điều khiển khác nhau. Các User group với quyền truy cập tới Frontend bao gồm Anonymous, Registered, Author, Editor và Publisher. Cũng có ba nhóm với quyền truy cập vào Backend: Manager, Administrator và Super Administrator.

Mambot: Một Mambot là một chức năng nhỏ, nhiệm vụ điều hướng sẽ chặn nội dung trước khi nó được hiển thị và thay đổi nó theo một vài cách. Joomla cung cấp một số Mambot trong bản phân phối core. Vài ví dụ như là trình soạn thảo WYSIWYG, Component của hãng thứ ba và Module searcher, v.v.

Media Files: Các Media file như các file .gif, .jpg, .png hay .bmp có thể được dùng trong các Content Item và được tổ chức thông qua Media Manager. các Media file có thể được bao gồm trong các Content Item thông qua thẻ Image Tab trên các trang Edit Content Item, các media manager bao gồm trong trình soạn thảo WYSIWYG, các Component hãng thứ ba, v.v.

Modules: Các Module mở rộng năng lực của Joomla cho phân mền chức năng mới. các Module là các content Item nhỏ có thể được hiển thị bất kì đâu Template của bạn cho phép no hiển thị. Các Module rất dễ cài đặt trong Admin Section. Các Joomla Module có thể bao gồm: Main Menu, Top Menu, Template Chooser, Polls, Newsflash, Hit Counter v.v. Các thành viên cộng đồng Joomla đang cung cấp các Joomla Module hãng thứ ba trên một nền tảng tiếp tục. Chúng sẵn dùng trên http://developer.joomla.org để tải về miễn phí.

Newsfeeds:Các Newsfeed là cách chia sẻ nội dung giữa các site khác nhau. Các loại của
Newsfeed đang sẵn sàng để hienẻ thị và sản xuất (các phiên bản RSS, Atom v.v.). Code được cung cấp bởi DOMIT parser. Phương thức chia sẻ này có nghĩa là tạo một phần tin mở đầu trong con đường nhà cung cấp muốn và nó thường có một liên kết tới site của nhà cung cấp. Joomla đưa ra cho bạn khả năng để cả đưa tin và hiển thị các Newsfeed.

Open Source (OS): Open Source là các gọi tổng quát mô tả nhiều phần của hoạt động Free Software Licende. Tất cả mã nguồn của Joomla là nguồn mở và có thể đọc được và thay đổi được bởi User bất kì.

patTemplate: patTemplate là một hệ thống trong Joomla để giúp tạo các Joomla site Template

Parameters: Các Parameter có thể được dùng để thay đổi thể hiện của các Item, menu hay Module cụ thể.

Preview: biểu tượng “Preview” cho phép một cửa sổ popup để bạn xem từ Backend coi content Item của bạn nhìn như thế nào trong Frontend của site.

Projects: Các Project có thể là các Component , Module, tamplate, mambot và script mà được cài đặt miến phí và quản lý bởi các tác giả khác tại /http://developer.joomla.org.

Publish(ed): Nó xác định tình trạng của nhiều phần của cài đặt Joomla. Ví dụ, Các Element đã cài đặt sẽ chỉ hiển thị trên site nếu chúng được Publish. Các Content Item có thể được quản lý với một ngày khởi đầu và ngày kết thúc Publish.

Record: Một Record là một tên gọi chung cho một hàng trong Database, như một card. Một record hay thường để thể hiện một phần của nội dung. Chức năng động và nhiều nội dung của Joomla giựa trên một Database hợp lệ để hoạt động.

Static Content Item: Một Static Content Item là một content Item mà không thuộc về hệ thống phân cấp Secitons/Catgory/Content Item.

Section: Một Section là một tập hợp của các Category mà liên quan theo một vài cách. Nó là một phần của thệ thống phân cấp Section/Category/Content Item. Một Section có thể được gọi là “Tin tức”, các Category trong Section này có thể là “Tin trong ngày”, “Tin hôm qua” hay “Tin khác”.

Templates: Các Template xác định cách trình bày của Joomla Web site. Bạn có thể gán các Template khác nhau cho nhiều trang của site. Các Template có thể được tạo cho Frontend của site được gọi là Sete Template cũng như Backend được gọi là Administrator Template.

Title: Nó là tên được hiển thị trên một content Item.

Title Alias: Nó là tiêu đề có thể thay thế cho các Content Item. Trường này không được dùng bởi chính Joomla core, nhưng cac SEF scrip và các script title/meta động dùng nó và nó có thể được dùng trong trương lai.

Workspace: Workspace là môt phần của Joomla Admin Section nơi việc cấu hình và content đã Publish chiến chỗ. Workspace cập nhật tự động khi bạn chọn các công cụ và các tùy chọn menu. Workspace có thê bao gồm: trình soạn thảo HTML, quản lý liên kết và bài viết và nhiều tính năng khác.

Wrapper: Một Wrapper là một Component Joomla cài sẵn có thể hiển thị URL bất kì trong site của bạn. Nó có thể được dùng để bao bọc môt ứng dụng như một diễn đàn hay một gallery, các trang cá nhân hóa cũng như một site nguyên vẹn. Một tên khác là Iframe.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Quay về Joomla

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron