Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Hướng dẫn Quản trị Joomla A - Z

Điều hành viên: LeNgocTuTH

Chương 11: Quản lý Home Page (Trang Chủ)

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:21 pm

The FrontPage Component
Trước hết , chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chung về Home Page và FrontPage Component trong Joomla vài nhiều người dễ nhầm lẫn hai khái niệm này.

Home page (trang chủ) :
Một cách hiểu về khái niệm “Home Page” là nơi mà User bắt đầu. Khi một visitor đánh địa chỉ URL trang web của bạn, www.mysite.com hay khi họ đến từ một site khác, “Home Page” thường là trang đầu tiên họ thăm. Home page tự nó là một Item được Publish đầu tiên trong “mainmenu” Section của Menu Manager.

CHÚ Ý: “Home page” của bạn thì giống như “Front page” (trang đầu). Ngay cả nểu “mainmenu” Module KHÔNG được Publish, “Home page” cũng sẽ vẫn hiển thị Menu Item trên đầu của danh sách “mainmenu” của những Item.

FrontPage Component :
FrontPage Componentsẽ Publish những content vào Home page (miễn là FronPage Component là Menu Item đầu tiên trong Main Menu). Bạn có thể gán Content Item bất kì vào Home page bằng cách đặt dấu kiểm vào thông số “FrontPage” trong trang “Edit” Content Item (trong Backend cũng như Front-end). Cấu hình mặc định đặt liện kết đến “FrontPage Component ” tới Item được Publish đầu tiên trong “mainmenu” menu. Nhưng với Component bất kì khác, nó có thể đặt ở bất kì đâu trong các menu của bạn.

Sửa hay tạo một liên kết đến FronPage Component trong menu bất kì:
Có 2 cách tạo liên kết:
Vào Menu Manager ==> [menu-bạn-muốn-sửa].
1. Tạo “Component ” Menu Item và chọn “FrontPage Component ” trong menu đổ xuống (Xem chương Menus). Các chi tiết và các Thông số để chỉnh sửa được mô tả ở dưới.

2. Tạo một Link-Component Item và chọn FrontPage Component trong menu đổ xuống. Nó thêm một liên kết đến FrontPage Component mà từ động tham chiếu đến những thông số gốc được định nghĩa trong menu Component . Bạn KHÔNG thể sửa các thông số cho loại liên kết này. “Link-Component Item” hữu dụng nếu bạn muốn FrontPage Component xuất hiện nhiều hơn một menu và chỉ muốn thay đổi các thông số Details cho Component trong khi giữ các thông số chung như được định nghĩa trong FrontPage Component Menu Item. Một khi những nết riêng được thêm vào chức năng Details. Nó có khả năng của mở liên kết trong số loai cửa sổ. Nếu bạnchưa định nghĩa các thông số cho “Component ” FrontPage Component Menu Item, những thông số mặc định sẽ được dùng thay thế.

FrontPage Component Menu Item
Dùng FrontPage Compnent khi cấp tin cho site:
Nếu bạn muốn cấp tin cho site, nguồn tin bạn cung cấp được lấy từ những mục tin được gán trong FrontPage Component như được liệt kêt trong FrontPage Manager, Cho dù nếu Component KHÔNG được gán cho Home Page hay Module không được Publish. Các thông số hiển thị đều có khả dụng bằng cách chỉnh sửa “Syndicate” Component .
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 12 : Tạo/Sửa và Quản lý Content (nội dung)

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:22 pm

Content của site Mambo (Joomla) được quản lý trong những Content Manager khác nhau tại menu Content trên thanh Menu ngang. Là : Content by Section (loại nội dung), All Content Items (tất cả các mục tin), Satatic Content Manager (quản lý nội dung tĩnh), Section Manager(quản lý Section), Category Manager (quản lý Category), Frontpage Manager và Archive Manager (quản lý kho lưu).

Content by Section:
News Section – loại tin tức :
Trong cài đặt mặc định, News Section chứa một Category đơn, gọi là Latest News (tin mới).
Những Category thêm vào có thể được thêm bằng cách dùng Category Manager. Một News Item cũng giống như bất kì content Item nào khác về cấu trúc (title – đầu đề, intro text – đoạn giới thiệu, main body text – đoạn chính). Những Item đang Publish trong News Section có nghĩa rằng chúng đang được hiển thị trong những Latest News Module (xem phần Modules) mà chúng điều khiển cách những content Item được hiển thị.

Newsflash Section – loại điểm tin:
Trong cài đặt mặc định, Newsflash Section chứa chỉ một Category, cũng được gọi là Newsflash. Những Category thêm vào bằng cách dung Category Manager. Một Newsflash Item cũng giống những content Item khác về cấu trúc (title, intro text và main body text). Những Item đang Publish trong những Newsflash Section có nghĩa là chúng đang được hiển thị trong những Newsflash Module (xem phần Modules) cái mà điều khiển cách những content Item được hiển thị.

FAQs Section – loại những câu hỏi thương gặp :
FAQs là Frequently Asked Questions – những câu hỏi thường gặp. Trong Section này bạn có thể Publish FAQs và những câu trả lời của chúng trong kiểu liệt kê thứ tự. Trong cài đặt mặc định, FAQs Section chứa chỉ một Category được gọi là “Example FAQs”. Những Category thêm vào bằng các dùng Category Manager . Một FAQs Item cũng giống những content Item bất kì khác về cấu trúc (title, intro text và main body text).

All Content Items – tất cả mọi mục nội dung :
Click vào liên kết này để có thể xem tất cả các content Item của bạn. bạn có thể lọc chúng cho những tìm kiếm cụ thể.

Static Content Manager – Quản lý Nội dung tĩnh :
Static Content Manager thường dùng để tạo và sửa content đã được phân loại là static – tĩnh (nghĩa là chúng sẽ hiếm khi thay đổi và chỉ Administrator chính của site cập nhật nó). Những Static content được dùng cho những content Item mà không khớp vào cấu trúc thường như Section/Category/Item và sẽ không được hiển thị như blog (gần như nhật kí) hay Table (bảng) hiển thị trên những trang người dùng của site. Có nhiều hạn chế khi dùng chứa nội dung như là Static Content:
Static content không có cấu trúc Section/Category – tất cả content đều được chứa cùng cấp.
Static content không hiển thị trong FrontPage Manager.
Những Module có thể không gán đựoc cho những trang chứa static content ,và vì vậy, nên chỉ có văn bản trong Static Content nếu có nhưng Module hiện thị nó trên trang (xem phần Modules)

Section Manager – Quản lý Phân nhóm :
Section Manager thường dùng để tạo các Section cho nội dung của bạn hay sửa những chi tiết của những Section có sẵn. Những Section sẽ không thể thấy được trên site trừ khi Section có một Category được Publish trong đó và Category đó có một Item được Publish.
Những Section được tạo và tình trạng (Publish/unPublish) được hiển thị trong Section Manager. Một Section có thể có phần văn bản mô tả và một ảnh kết hợp với nó.
( … screen shot of create Section page…)

Section Manager: New / Edit
Category Manager – Quản lý loại :
Category Manager thường dùng tạo những Category cho nội dung của bạn hay để sửa những chi tiết các Category đã có. Những Category sẽ không thể thấy được trừ khi Category nằm trong một Section được Publish và Category phải co một Item được Publish. Những Category được tạo và trạng thái của chúng (Publish/unPublish) được hiện ra trên Category Manager. Một Category có thể có một đoạn mô tả và một ảnh có liên quan đến nó.
(…screen shot of create Category…)


Frontpage Manager – quản lý trang chính :
Frontpage Component hiện ra tất cả những content Item được Publish từ site của bạn và được đánh dấu “Show on Fronpage” (xem phần Tạo các Item để biết thêm). Fronpage cũng giống với một blog content Section (phần nhật kí nội dung) với một chức năng đặc biệt. Chức năng đặc biệt là bạn có thể thể hiện content bất kì trong site trên Fronpage mà không cần quan tâm đến content đó thuộc Section/Category nào. Vì vậy bạn không bị hạn chế chỉ hiện thị được nó trong Category liên quan trên Frontpage, như News, nhưng bạn có thể hiển thị những Item từ content Section bất kì như News, Ảticles, hay bất kì đâu mà bạn đã Publish.

Adding content to the Frontpage:
Để thêm content vào Frontpage bạn phải thiết đặt cờ flag tương ứng trong chỉnh sửa content. Để thêm content vào Frontpage bạn đánh dấu nó trong bảng content tổng quát hay đánh dấu kiểm hộp “Show on Frontpage” với biểu mẫu chỉnh sửa content.

Management of your Frontpage – Quản lý Frontpage :
Chọn Components ==> Frontpage từ menu. Trang này hiện ra cho bạn một danh sách các content Item được đánh dấu cho Frontpage.

Manage Items – quản lý mục :
Nhìn chung bạn có thẻ Publish, UnPublish, Archive (lưu kho), sắp xếp theo thứ tựu, và Delete (xóa) những Content Item nằm trong Frontpage.

Configuring the Frontpage – Cấu hình Fronpage :
Bạn có thể cấu hình hiển thị của Frontpage băng cách chỉnh sửa mục menu kết hợp với nó. Bạn có thể cấu hình :
Tổng số Item được hiển thị trên Frontpage
Số Item hiển thị với đoạn dẫn nhập
Văn bản hiển thị như là một phần đầu của tất cả các Item được hiển thị
Đoạn văn bản hiển thị nếu không có Item nào được hiển thị trên Frontpage
Thứ tự của những Item Frontpage.

Archive Manager – quản lý lưu kho :
Archive manager chỉ ra tất cả nội dung của bạn mà bạn đã lưu kho (xem phần Content Manager). Archive Manager cho phép bạn phục hồi hay xóa luôn nội dung được đã được lưu kho.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 13 : Quản lý các Component

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:32 pm

Các Component là những thành phần nội dung đặc biệt hay những ứng dụng. Joomla bao gồm một số nhân Component và hỗ trợ khả năng tự tăng cường tính năng với Component của các hãng thứ ba. Những Component được gắn sẵn trong Joomla, là một phần của tính năng nhân. Bạn sẽ tìm thấy những compnent của hãng thứ ba tại Joomla Forge cũng như tại rất nhiều nhà phát triển thứ ba vầ những site cộng đồng. Cấu hình và trợ giúp thêm thường được cung cấp với kèm với chính Component . Những Component là mô phỏng tự nhiên, điều này làm nó có khả năng tăng cường các chức năng của Joomla trong bất kì hoàn cảnh nào. Một Component đặc trưng giống như Menu Item. Những visitor và/hay những User có thể thấy content của Component bằng cách click vào liên kết của Menu Item này. Nó thường được hiển thị trong vùng nội dung chính của site. Những Component được bao gồm với Joomla là :
Banners – ô quảng cáo
Contacts – Liên hệ
Newsfeeds – điểm tin
Polls – thăm dò
Web Links – liên kết web

Install/Uninstall Components, Modules and Mambots
Mô tả những Component được gói với Joomla:
Banner Component – Ô quảng cáo:
Component này cho phép bạn hiển thị những banner (hộp quản cáo) kế tiếp nhau trên site. Nó cũng cho bạn một vài chức năng cao cấp như quản lý những điểm nhấn và những mã tùy thích. Những banner có thể hiển thị trên site đơn giản bằng cách Publish banner cùng một lần khi nó đã được tạo thông qua tiến trình bên dưới. Nó cũng cần thiết để ghi chú mà những banner có thể được tắt trong Global Configuration (được bật mặc định) và chỗ đặt chúng phụ thuộc vào tempalate được dùng trên site.

Banner Manager – quản lý Banner:
Trong phần này, bạn điều khiển những banner thực sự. Có những quảng cáo đồ họa hay thông điệp xuất hiện tại phần định trước trên site Joomla.

Banner Client Manager – Quản lý Quảng cáo của Khác hàng:
Phần này cho phép bạn cài đặt những trương mục cho những khách hàng mà bạn đang dành cho họ quyền được đặt banner vào.

CHÚ Ý : Những banner Flash có thể dụng được với Joomla Banner Component .

Contact Manager Component – Quản lý Liên hệ :
Contact Component có thể được tìm thấy trong Admin Section bằng cách duyệt trên thanh Menu để vào menu Componets ==> Contact. Điều này sẽ cho bạn thấy màn hình Contact Manager. Contact Manager Component cung cấp cho bạn khả năng quản lý một danh sách các liên hệ cho site của bạn. Nhưng visitor có thể tìm bạn hoặc những thông tin về tổ chức của bạn bao gồm tên, địa chỉ thư, số điện thoại và số fax. Họ có thể liên lạc với bạn hặc tổ chức của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu liên hệ đơn giản và lick biểu tượng “Send”. Bạn có thể có nhiều hơn một contact Item (mục liên hệ). visitor của bạn sẽ chọn liên hệ từ danh sách đổ xuống khi họ ở trong trang “Contact Us” trong Front-end của site. Nếu bạn chỉ có một contact thì không có danh sách đổ xuống. Những ví dụ cho những contact khác nhau là những contact tách rời cho bộ phần bán hàng, bộ phận hướng dẫn hay những bộ phận khác trong tổ chức của bạn, nên tiến trình liên hệ hiệu quả hơn. Dựa trên danh sách tiêu chuẩn, bạn có thể quản lý tất cả contact trong cơ sở dữ liêu của bạn (Database). Dùng thanh công cụ (toolbar) để tạo một contact mới, sửa hay xóa một contact. Thông tin trong biểu mẫu contact được tiêu chuẩn hóa. Cho mỗi contact có địa chỉ email, một biểu mẫu contact được từ động tạo. Tất cả những contact đã Publish sẽ được hiện ra trong danh sách đổ xuống. Bạn chọn contact mặc định mà sẽ là cài đầu tiên trên danh sách đổ xuống.

Newsfeed Component – (điểm tin):
Những Newsfeed là cách dùng chung tin tức giữa các site khác nhau. Ngày càng nhiều những nhà cung cấp content chia sẻ một phần content của họ qua những RSS newsfeed.
Cách thức chia sẻ này có nghĩa là tạo một tin vắn giới thiệu theo nhà cung cấp muốn và thường có một liên kết đến website của nhà cung cấp. Với một vài ngoại lệ, như trang moreover.com, bạn hiếm khi có được quyền điều khiển trên những newsfreed sẽ được hiển thỉ, các liên kết, mầu sắc v.v. hay nơi những liên kết này sẽ đi tới. Newsfeed Component cho bạn khả năng quản lý những newsfeed đang tồn tại, đặt chúng vào các Category, và cũng có thể thay đổi thông tin liên kết đòi hỏi để nhận được những newsfeed từ những nhà cung cấp khác. Để chia sẻ content của site bạn bạn có thể tích hợp Newsfeeds Module vào Template của bạn nơi bạn tạo những tin của chính mình đã sẵn dùng cho những người khác

Newsflash Component – tin khẩn:
Một Newsflash là một thông điệp động được hiển thị trên site của bạn. Nó thường hiển thị trong một text box (hộp văn bản) để thu hút sự chú ý trên Frontpage của bạn. Nó cho những visitor một mẩu tin nhỏ, như những tin quan trọng. Bạn có thể có một hay nhiều Newsflash Item. Nếu bạn có nhiều, Newsflash Component sẽ chọn ngẫu nhiên mỗi lần một trang sẽ được dùng. Bạn có thể có nhiều Newsflash Module thu hút đến nhiều trang trên website của bạn.

Poll Component – thăm dò ý kiến :
Component này cho phép bạn quản lý và tạo các poll (cuộc thăm dò ý kiến) khác nhau cho những visitor của bạn. Những câu hỏi bạn hỏi có thể hữu dụng cho những thông tin có mục đích.

Hiển thị các poll trên site:
Sau khi Publish poll bạn cần kích hoạt (activate) Polls Module. Bạn cũng có thể chọn nới bạn muốn poll được Publish và trang nào. Module cũng sẽ cung cấp một liên kết tới trang hiện những kết quả của poll.

Syndication Component – cấp tin:
Syndication Component thường dùng để Publish một “newsfeed” của những content Item là “public – công cộng” mà bạn đã Publish lên Frontpage trong Front-end của Joomla.

Chỉnh sửa những cài đặt Syndication:
Để sửa những cài đặt Syndication, chọn Components ==> Syndication từ menu trên cùng trong Admin panel (bản điều khiển quản trị). Sửa tất cả các trường thông tin để tùy biến rồi click biểu tượng “Save” tại góc trên phải của màn hình.

Syndication Settings
Web Links Component – liên kết Web:
Web Links Component là một bộ sưu tập những liên kết như những liên kết yêu thích, liên kết Joomla!, hoặc bất cứ gì mà bạn thích. Component được thiết kế có khả năng đếm số lần click vào mỗi liên kết và những User đã đăng kí có thể đệ trình những liên kết mới từ Front-end.

Sự quản lý Web Links:
Để quản lý Web Links trong menu Administrator, chọn Components ==> Web Links. Menu con cung cấp cho bạn hai lựa chọn để quản lý các Link, các Item và các Category. Để biết chi tiết cách cài đặt chúng, kiểm tra những thông tin về cài đặt những Category, và những Item trong Content Section của hướng dẫn này.

Hiển thị Web Links trong Front-end:
Để hiển thị Web Links trong Front-end, bạn bao gồm Component trong cấu trúc menu của bạn. Bạn cũng phải chắc rằng nó được Publish.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 14: Quản lý các Module

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:33 pm

Modules thường được dùng để hiển thị những thông tin khác nhau và/hoặc những tính năng tương tác trong toàn bộ site Joomla của bạn. Một Module có thể chứa hầu như bất kì thứ gì từ những văn bản đơn giản, đến HTML, đến những ứng dụng hoàn toàn độc lập của các hãng thứ ba. Những Module cũng có thể hiển thị nội dung tương tác, như các poll (thăm dò ý kiến), những Tagboard, tin mới nhất, tin khẩn và nhiều nữa. Các Site Module khác với các Administrator Module bởi vì chúng hiển thị những nội dung trong Front-end của site trong khi nhưng Administrator Module liên quan đến các tác vụ và/hoặc những tính năng khác nhau của Administrative (hoặc Back-end). Các Module có thể được tạo bởi bạn (costom/User Module) hay được tải về và cài đặt. Quản lý các Module luôn luôn thực hiện trong Administrator (Admin Seciton). Vào Modules ==> Module Manager trên thanh Menu. Ở đó bạn có thể cài đặt/tháo bỏ một Module và chỉnh sửa những cấu hình phổ biến như là: tên, những trang nó xuất hiện, vùng đặt nó, và cấp độ truy cập. Từ danh sách chọn Module bạn muốn cấu hình. Module Manager là bộ đầu tiên thiết đặt hiển thị số lượng chính xác Module. Tận cuối danh sách bạn có thể thấy một chức năng tổ chức trang, nơi cho phép bạn điều hướng đến bộ cài đặt kế tiếp của các Module trong danh sách. Bạn cũng có thể cài đặt số Module được hiển thị trên một trang băng các chọn số trên hộp chọn đổ xuống trên góc trên phải màn hình. Ở đây bạn có thể tìm thấy một danh sách của tất cả bộ thiết lập mặc đinh site Module khi cài đặt Joomla. Mỗi cái quy chiếu đến một loại Module cụ thể được định từ trước. Dưới những tiêu đề danh sách cụ thể được hiển thị những trạng thái của nhưng Module được cài đặt trên hệ thống. Những Module được xác đinh bằng một kiểu (ví dụ mod_mainmenu). Nhiều thể hiện của cùng một Module có thẻ được tạo ra bằng cách chép môt loại Module cụ thể, cho nó một tiêu đề khác và các thông số khác theo nhu cầu của bạn.


Module: Edit
Bạn có thể tạo một Module tùy thích với một loại “User” bằng cách click vào biểu tượng “New”. Đây là một mudule rất hữu dụng mà bạn thường tạo một Content (content này không liên quan gì đến các Section, Category hay Static Content Item) hay RSS feed. Nó cũng được dùng như một hộp văn bản hay một Module ảnh hay thậm chí bao gồm code tùy biến.

Những Site Module sau được gói cùng với Joomla :
Những tiêu đề cho mỗi Module là tiêu đề mặc định trong phiên bản Joomla. Những tiêu đề này có thể được đổi tên hoặc dịch cho hợp với nhu cầu của bạn.
Archive – kho lưu
Latest News – tin mới
Login Form – biểu mẫu login
Main Menu – menu chính
Popular – ưa chuộng
Newsflash – tin khẩn
Who's Online – ai trong mạng
Polls – thăm dò ý kiến
Random Image – hình ảnh ngẫu nhiên
Related Items – mục liên quan
Syndicate – đăng tin
Sections – phân loại
Statistics – thống kê
User (Custom & RSS Feeds)
Template Chooser – chọn Template
Wrapper – trình bao bọc
===============
Chú ý : tham khảo những chương khác (khá nhiều)
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 15: Quản lý Mambots

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:34 pm

Mambots là những đơn vị mã chức năng hỗ trợ những hoạt động của Joomla. Chúng có nhiều mục đích và những chức năng khác nhau và được nhóm lại để quản lý dễ dàng hơn. Ví dụ, có nhiều Mambot chỉ hoạt động trong những content Item, những cái khác được cung cấp tính năng tìm kiếm v.v. Trong một vài nhóm, một số Mambot có thể được Publish một lần, trong khi những cái khác (vi dụ như WYSIWYG Editor – trình soạn thảo trực quan) chỉ một cái được kích hoạt. Thứ tự trong một vài nhóm là rất quan trọng, ví dụ như, trong nhóm content, đầu tiên phải là Image Replacement Mambot – thay thế ảnh (mosimage) (ở đầu danh sách), và sau đó là Pagination Mambot – tổ chức trang (mospaging).

Danh sách sau đây phác thảo những mambot sẵn dùng trong những nhóm khách nhau

Content Mambots – những mambot về nội dung:
Số lượng bất kì các Mambot có thể được Publish trong nhóm này. Những mambot nhày hoạt động trong những Content Item trước khi chúng được hiển thị. Chúng điển hình thay thế phần nào tốc kí {tag} vơi thông tin khác.

MOS Image - ảnh:
Đây là một Image placement Mambot – sắp đặt ảnh. Những thẻ tag {mosimage} được thay với ảnh mà bạn đã chọn khi tạo và/hoặc sửa một content Item. Những thẻ tag được thay thế trên nền hàng đợi. Nếu có nhiều thẻ tag được định nghĩa, những thẻ tag thừa sẽ bị lờ đi. Tương tự, nếu có nhiều ảnh được ghi danh hơn thẻ nhúng, thẻ tag, thì những ảnh thừa cung bị lờ đi. Mambot này dành cho những người thích làm việc không dùng WYSIWYG Editor (trình soạn thảo trực quan) như một cách thuận tiện để chèn các ảnh vào content Item. Những người khác dùng WYSIWYG Editor, vẫn thích dùng mambot này hơn để chèn các ảnh vào thay vì chèn một biểu tượng ảnh trong WYSIWYG Editor. Đây là một sở thích cá nhân.

Legacy Mambot Includer – kế thừa :
Mambot này cho phép để cách trình bày của các Mambot được thiết kế cho phiên bản 1.0 của Joomla!. Nếu bạn không có bất kì những phiên bản trước 4.5.1 Mambot được cài đặt. Mambot này được unPublish an toàn

Code Support – mã hỗ trợ :
Mã hỗ trợ Mambot trả lại bất kì đoạn văn bản nào trong một cặp của thẻ tag {moscode} … mã …
{/moscode} như mã PHP

SEF:
Search Engine Friendly Mambot (công nghệ tìm kiếm thân thiện) tạo những liên kết trong content tương thích với SEF được cài đặt hỗ trợ. Nó hoạt động trực tiếp trên HTML trong Item và không đòi hỏi một thẻ tag đặc biệt.

MOS Rating – đánh giá :
Mambot này cung cấp để bỏ phiếu/đánh giá những content Item

Email Cloaking – che dấu email:
Mambot này viết lại tất cả các địa chỉ email với một content Item để che dấu (“cloak”) chúng khỏi spambot không được chào đón.

MOS Pagination – tổ chức trang :
Mambot này ngắt những content Item thành nhiều trang và ráp lại thành một bảng những
content.

Search Mambots – những mambot tìm kiếm:
Những Search Mambot thêm khả năng để tìm kiến tất cả những Component khác nhau của Joomla. Tìm kiếm cơ bản được cung cấp là:
Content Items – các mục nội dung
Web Links – liên kết Web
Contacts – liện hệ
Content Categories – phân loai nội dung
Content Sections – loại nội dung
Số lượng bất kì những Mambot tìm kiếm có thể được Publish tại bất kì lần nào.

Editor Mambots – nhưng mambot soạn thảo :
Những Editor Mambot cung cấp hỗ trợ để có thể cài đặt những WYSIWYG Editor. Chỉ một Editor mambot có thể được Publish tại một lần. cài đặt này có thể được thay đổi trong trang Site ==> Global Configuration. Tốt hơn là trong trang Mambot manager. Bạn cũng có thể chọn để thôi activate bất kì WYSIWYG Editor nào, trả lại cho bạn với một vùng soạn thảo HTML tiêu chuẩn.

Editor Extension Mambots – những mambot soạn thảo mở rộng :
Những Editor Extension Mambot cho phép những điều khiển cộng thêm được bao gồm để chỉnh sửa content. Ví dụ, những biểu tượng được đặt trong hay dưới trình soạn thảo để chèn những thẻ tag {mosimage} và {mospaging} vào content của bạn (I và P)
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Trang trước

Quay về Joomla

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron