Trang chủ EDA | Doman - Hosting | Siêu thị trực tuyến

Hướng dẫn Quản trị Joomla A - Z

Điều hành viên: LeNgocTuTH

Hướng dẫn Quản trị Joomla A - Z

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 12:52 pm

Đây là một loạt những hướng dẫn quản trị joomla
Sửa lần cuối bởi okguy vào ngày Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:13 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 1 : Tổng quan về Administrator - Quản trị Viên

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:04 pm

Joomla Administration – Quản trị Joomla:Là trung tâm điều khiển của website Joomla. Dùng giao diện tao nhã của Admin Section để xây dựng cấu trúc và biên tập, xuất bản nội dung. Admin Section được chia thành bốn vùng : Menubar – thanh menu, Toolbar – thanh công cụ, Infobar – thanh thông tin, Workspace – vùng làm việc. Để truy cập vào vùng Administration, đăng nhập (log in) bằng tài khoản người dùng với đặc quyền quản trị .(Administrative)

Administrator Login – Đăng nhập Quản trị viên :
Cài đặt mới Joomla sẽ có một người dùng được cài. Người dùng (User) này được biết như là Super Administrator (siêu quản trị viên). Super Administrator có tên truy cập (login name) là “Admin”. Bạn sẽ tạo một password cho Super Administrator trong qua trình cài đặt Joomla. Vì lí do an ninh, bạn nên đổi tên truy cập và password của Super Administrator. Mỗi người dùng trong Joomla được gán vào một nhóm, hiện tại có ba nhóm người dùng với đặc quyền truy cập tới Administrator Back-end : Super Administrator, Administrator, và Manager. Chức năng của mỗi nhóm được giảng giải dưới đây :

Super Administrator – siêu quản trị :Super Administrator Group truy cập vào tất cả các chức năng Back-end (Administrator). Site của bạn phải có tối thiểu một người được bổ nhiệm là một Super Administrator để thực hiện Global Configuration (cấu hình tổng thể) của site. Những người dùng trong nhóm này không thể xóa và không thể chuyển đổi sang nhóm khác.

Administrator- Quản trị viên:
Nhóm quản trị có một hạn chế nhỏ khi truy cập vào các chức năng Back-end (Administrator). Administrator không thể :
Thêm hay sửa một người dùng trong nhóm Super Administrator
Truy cập các cài đặt Global Configuration
Truy cập chức năng Mass Mail
Quản lý/cài đặt các Template
Quản lý/cài đặt các file language (ngôn ngữ)

Manager – Quản lý:
Nhóm quản lý có tham số hầu hết, có ý nghĩa trong việc tạo nội dung. Một người trong nhóm này, có thêm một số giới hạn so với một Administrator, không thể :
Quản lý các User
Cài dặt các Module
Cài đặt các Component
Truy cập một số Component ( được xác định bởi Super Administrator)

Menubar – Thanh Menu:Thanh Menu được chia thành mười phần : Home (trang chủ), Site, Menu, Content (nội dung), Components, Modules, Mambots, Installers (cài đặt), Messages (thông điệp), System (hệ thống) và Help (trợ giúp). Mỗi phần có một menu đổ xuông phụ thuộc. Thanh menu là trung tâm điều hướng trong Admin Section.

CHÚ Ý :Để thoát mà không lưu lại những sửa đổi, bạn phải dùng nút Cancel và không dùng nút Back của trình duyệt khi đang chỉnh sửa những Item. Nếu bạn dùng nút back của trình duyệt, Item sẽ không được kiểm tra trở lại trong hệ thống và dấu khóa sẽ ngăn cản những người dùng khác có thể chỉnh sửa Item. Để xóa khóa check-out, đơn giản chỉ chỉnh sửa Item và lưu nó đúng cách hoặc thực hiện checkin toàn diện dùng nút Global Check in dưới menu System.

Infobar – thanh thông tin :
Infobar hiển thị những thông tin sau (theo thứ tự):
1. Tên Web site của bạn
2. Nơi hiện tại của bạn trong Admin Section
3. Tên của người dùng đã đăng nhập (log in), như “Logged in as Admin”
4. Số thông điệp chưa giải quyết mà bạn có từ những Administrator khác, đang dùng chức năng thông điệp trong My Admin
5. Số người dùng hiện tại đang online
Tên site và nơi của bạn chỉ ra trong Pathway (đường dẫn), một Textbox (hộp nhập văn bản) nằm phía trên bên trái của trang Admin. Messages (những thông điệp), số người dùng đang online, và tên đăng nhập của bạn xuất phía trên bên phải.

Workspace – không gian làm việc :
Workspace là một vùng nằm ngay dưới Menubar và Toolbar hiển thị những điều khiển cho mục menu được chọn hiện tại. Workspace cập nhật khi bạn lựa chọn một menu hay dùng một công cụ từ toolbar, cài đặt mặc định là Control Panel (bảng điều khiển)

Control Panel – bản điều khiển :
Bên trái của Control Panel hiện những biểu tượng cho những mục nội dung quản lý chính :
Bên phải của Control Panel hiện những thẻ Tab truy cập những menu của Component đã cài đặt, một danh sách các content Item được ưa chuộng, thông tin về những Item mới nhất thêm vào hệ thống (bao gồm tiêu đề, ngày, và tác giả), và menu statistics (thống kê menu). Tất cả những biểu tượng và dòng văn bản trên Control Panel đều có thể click và sẽ đưa các điều kiển của mục chọn vào Workspace.

Toolbar Icons – Các biểu tượng Toolbar :
1/ Publish (xuất bản) : Đây là biểu tượng để xuất bản Category hoặc những Item. Những khác thăm site có thể những Item này trên site.

2/UnPublish (thôi xuất bản): biểu tượng vày sẽ thôi xuất bản một Category hoặc Item, Việc không xuất bản sẽ xóa Item khỏi trang xem công cộng, nhưng không xóa Category hay Item. Để xóa một Item, Chọn nó và click biểu tượng “Delete”

3/Archive: (kho lưu) : biểu tượng này chuyển một intem vào Archive,

4/ New:(tạo mới): biểu tượng này thêm một Item, Section, link, v.v.

5/ Edit:(chỉnh sửa): biểu tượng này chỉnh sửa một Item đã được tạo trước đó. Phải chắc đã lựa chọn một Item trước khi click biểu tượng này.

6/ Delete or Remove: (xóa): biểu tượng này xóa một Category hay Item trong site của bạn. Chú ý rằng tiến trình này không thể phục hồi được. Để xóa một Item hay Category tam thời, click biểu tượng “Unpubish”.

7/ Trash: (thùng rác): biểu tượng này xóa một Item và đặt nó vào Trash Manager (quản lý rác).

Ghi chú: bạn có thể phục hồi những Item đã đổ đi trở lại tình trạng trước đó. Đơn giản vào Trash Manager dưới menu Site.

8/ Move: (di chuyển): biểu tượng này di chuyển một Item đến một Section hay Category mới.

9/ Apply: (áp dụng): biểu tượng này sẽ lưu nội dung mới hay những thay đổi nhưng trang vẫn mở để tiếp tục chỉnh sửa

10/ Save (lưu): biểu tượng này lưu nội dung mới của bạn hay những thay đổi cấu hình và quay trở lại trang trước.

11/ Cancel (thôi) : biểu tượng này sẽ thôi tạo một trang hay thôi không lưu những thay đổi.
Chú ý: Nếu ban muốn thôi tạo hay chỉnh sửa bạn phải dùng nút này và không dược dùng nút back trên trình duyệt vài như vầy sẽ khóa Item và những content manager khác không thể chỉnh sửa trang được.

12/ Preview: (xem trước): biểu tượng này dùng để xem, trong một cửa sổ pop-up, một cái nhìn trước của bất kì sự thay đổi nào bạn làm. Nếu trình duyệt của bạn được cài khóa những của sổ pop-up hoặc bạn đang dùng phần mềm khóa pop-up, bạn cần đổi cài đặt hay vô hiệu phần mềm để xem trước.

13/ Upload: (tải lên): biểu tượng này dùng để tải lên một file hay ảnh đến web site của bạn.

CHÚ Ý : Nếu bạn muốn thôi tạo hay chỉnh sửa, bạn phải dùng nút này và không dùng nút back của trình duyệt để ngăn chăn khóa “Checking Out” trang của bạn và ngăn cản người khác chỉnh sửa nó. Khi dùng những Component hoạt động thay thế của hãng thứ 3 có thể gán cho một số biểu tượng này

User Groups và Access Control – những nhóm người dùng và điểu khiển truy cập:
Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (User group) chính: một để truy cập Frontend (vì những User có thể log in và web site và xem những phần hay trang được chỉ định) và một cho truy cập Back-end Administrator .

Các nhóm được cung cấp mặc định là :

Public Front-end (mặt trước dùng chung)
| - Registered (đã đăng kí)
| - - Author (tác giả)
| - - - Editor (người biên tập)
| - - - - Publisher (người xuất bản)
Public Back-end (mặt sau dùng chung)
| - Manager (người quan lý)
| - - Administrator (người quản trị)
| - - - Super Administrator (siêu quản trị)
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 2: Global Configuration – Cấu hình tổng thể

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:06 pm

Global Configuration Là trung tâm cấu hình chính trong Joomla. Những thay đổi thực hiện tại đây sẽ được cập nhật vô file configuration.php của bạn. File này cần được cho quyền viết lên để bạn có thể chỉnh sửa cấu hình của mình. Để làm điều này xin hãy theo chỉ dẫn phía dưới của mục này.

Làm cho Cấu hình của bạn có thể chỉnh sửa được :
° Mở FTP và tới site root của bạn
° ##chmod## file ##configuration.php## thành 777
Để thêm bảo mật, tra lại ##configuration.php## về ##chmod 644## sau khi thực hiện thay đổi.
Thêm thông tin về ##chmod## và quyền truy cập có thể tìm thấy tại :
° http://catcode.com/teachmod
° http://www.evolt.org/article/A_quick_an ... ial/18/541
Global Configuration cung cấp 10 thẻ Tab sau để điều khiển những chọn lựa của bạn :
Site
Locale (vùng)
Content (nội dung)
Database (cơ sở dữ liêu)
Server (máy chủ)
Metadata (thông tin thêm)
Mail
Cache
Statistics
SEO
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 4: Media Manager – Quản lý Media

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:08 pm

Media Manager: Cái nhìn đầu tiên của màn hình Media Manager sẽ cho thấy tất cả các thư mục media và ảnh đã tồn tại ở thư mục gốc, và ba trường nhập text. Trang quản lý này cho phép bạn thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản:
1. Tạo (hoặc xóa) những thư mục chứa các file media
2. Tải lên nội dung media vào bất kỳ thư mục mào, hoặc xóa những file media đã có.
3. Lấy những code (dòng địa chỉ url đầy đủ) cần dùng media trong site của bạn.

Tạo một thư mục mới:Trong hộp text Create Directory, nhập một tên cho thư mục mới, rồi click biểu tượng “Create” trên thanh công cụ. Thư mcụ sẽ được tạo và sẵn sàng để bạn lưu các file của mình. Đây là thư mục con trong thu mục chính (cái nhìn thấy đầu tiên). Nó sẽ được chỉ như một folder mới trong của sổ Media Manager.

CHÚ Ý : Việc tạo những thư mục mới chỉ có thể nếu server của bạn có “safe mode off” (bạn cần kiểm tra lại cài đặt này từ Menu : System/System? Information? PHP settings). Nếu “Safe Mode” là “on”, bạn có thể yêu cầu ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet) của bạn tắt nó. Nếu cái này được đặt là “ON”, bạn sẽ phải tạo những thư mục dùng phần mềm FTP của bạn. Bạn có thể xóa một thư mục bằng cách click vào biể tượng “Trash Can” dưới ảnh của folder tương ứng. Click vào chính biểu tượng “Folder” của nó sẽ chuyển đến nội dung của nó.

Tải lên một file:
Để upload (tải lên) một file, hoặc nhập địa chỉ của những file trong đĩa cứng của bạn vào text box (hộp văn bản), hoặc click nút “Browse” sẽ mở một cửa sổ pop-up, từ đây bạn có thể duyệt vào đĩa cứng để tìm file mà bạn muốn upload. Chọn thư mục bạn muốn upload file vào. Click biểu tượng “Upload” trên thanh công cụ. Ảnh hay dữ liệu của bạn sẽ upload và sẵn sàng trong thư mục đã chọn

Xóa một file :
Để xóa một file, click biểu tượng “Trash Can” dưới ảnh của file trong của sổ Media Manager.

Lấy hyperlink (siêu liên kết) của một file :
Click biểu tượng cây bút chì của file trong màn hình Media Manager. Việc này sẽ truy cập vào mã hyperlick của trong trường “Code”. Cái này có thể được dùng để chép và dán vào nơi khác như content Item hay Module text box.

CHÚ Ý : Phải chắc chắn những file của bạn có phần mở rộng đúng cho loại ảnh và dữ liệu. Điều này giúp bạn tổ chức các ảnh hay các file với Media Manager vào những thư mục thích hợp.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 5: Site Preview – Xem trước Site

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:09 pm

Chức năng Site Preview cung cấp khả năng cho bạn xem tiếng trình công việc của mình trên
site. Chọn “Site Preview” từ menu Administrator sẽ cho bạn ba chọn lựa :
Cửa sổ mới
Trong hàng
Trong hàng với các vị trí
Chọn bất kì lựa chọn nào, trang chủ site của bạn sẽ hiện ra. Lựa chọn đầu tiên, “New Window” mở một của sổ mới để xem Front-end site của bạn. Lựa chọn thứ hai, “In-line”, bạn thấy Front-end site của bạn trong một cửa sổ Iframe trong của sổ trình duyệt hiện tại. Lựa chọn thứ ba, “in-line with positions”, hiện Template trang chủ với các tên của nhiều khối khác nhau (“User3”, “Right”, “Left”, “Debug”) hiển thị cụ thể hiện trong những block này.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 6: Site Statistics – Thống kê Site

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:11 pm

Statistics – các thống kê :Có ba báo cáo phân tích thống kê có thể :
Trình duyệt
Hệ điều hành
Thống kê tên miền (domain)

CHÚ Ý: Nhiều mục không được kích hoạt mặc định. Bạn cần kích hoạt chúng trong Global Configuration nếu chúng chưa !

Browser statistics - Những thống kê về trình duyệt:Những thống kê này được cung cấp trong thẻ Tab đầu tiên. Mặc định, kết quả được sắp sếp theo tên của trình duyệt theo thứ tự tăng dần. Browser statistics chỉ cho bạn trình duyệt nào người dùng dùng để xem site của bạn.

CHÚ Ý : Những số liệu này chỉ là định hướng, với một số trình duyệt có thể hơi ngớ ngẩn vì mã trình duyệt xuất hiện trong những trình duyệt khác không thật sự đúng. Đây có thể là lý do một số site chỉ cho phép Internet Explorder xem được, rồi đến trình duyệt không phải Internet Exploder giả lập giống Internet Exploder và vẫn có thể xem site Click biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề để thay đổi giữa thứ tự tăng hay giảm. Bạn cũng có thể sắp sếp theo tỉ lệ phần trăm những kết quả liên quan. Click biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề “%” để thay đổi giữa thứ tự tăng và giảm. Để sắp sếp lại tên trình duyệt, đơn giản click lại vào biểu tượng bên cạnh cột tiêu đề chính.

Operating System statistics – thống kê về hệ điều hành :
Những thống kê này được chỉ ra trong thẻ Tab thứ hai. Bạn có thẻ sắp sếp kết quả theo cách bạn làm với Brower statistics (hoặc theo tên hệ điều hành hoặc theo tỉ lệ phần trăm)
Những số liệu này nói hệ điều hành nào được người dùng đang chạy khi duyệt site. Cũng như Brower statistíc, bạn có thể không bao giờ chắc chắn rằng chúng đúng 100%, nhưng chúng cũng đáng tin hơn số liệu về trình duyệt. Nhắc lại, chỉ dùng những số liệu như một định hướng.

Top Level Domain statistics – thông kê những tên miền đỉnh cao:Những thống kê này được chỉ ra trong thẻ Tab thứ ba. Bạn có thể sắp sếp kết quả theo cách giống như bạn làm với Brower Statistics (hoặc theo tên miền hoặc theo tỉ lệ phần trăm).

Page Impressions – những trang ấn tượng
Báo cáo này chỉ ra những Content Item được xem nhiều nhất.

Search Text – văn bản tìm kiếm :
Báo cáo này chỉ ra danh sách theo thứ tự tăng dần của các Item yêu cầu trong chức năng tìm kiếm của Front-end mà người dùng gõ vào. Những cột chỉ ra văn bản, số lần tìm kiếm và số kết quả mà trả về cho mỗi từ hay đoạn. Những kết quả thống kê này sẽ cho phép bạn điểu chỉnh site của bạn cho phép khách thăm tìm được những nội dung vô danh hay không có chỉ mục. Ví dụ, những từ sai chính tả, ở số nhiều hay số ít có thể thêm vào Meta Data (từ khóa hoặc mô tả) để bổ xung các từ hay ngữ trong phần thân văn bản của Content Item. Thật ngớ ngẩn khi viết một mục báo như “We have the following job/jobs/job vacancies …” thay vì bạn thêm “jobs”, “job vacancies” bạn thêm “josb” (sai chính tả) vào Meta Data của Content Item để tăng tính đặc thù cho việc tìm kiếm trong site của bạn Điều này rất dễ bị quên, nhưng nếu làm đúng nó có thể cho chủ nhân hoặc webmaster của site thông tin về những người khách thăm site.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Hướng dẫn Quản trị Joomla A - Z (Tiếp...)

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:16 pm

Chương 7: Quản lý Templates & Modules Positions

Template Manager
Cung cấp một nơi làm việc để cài đặt và điều khiển các Template. Các Administrator và Manager với quyền cấp phép đặc biệt cho Template Manager có thể chỉnh sửa Template. Cái nhìn đầu tiên cung cấp cho bạn một danh sách các Template đã cài đặt. Một dấu kiểm xanh hiện lên ngay bên tên của Template được xuất bản hiện tại. Vài thông tin về mỗi Template cũng được hiện lên. Các Template cũng có thể được gán cho những phần khác nhau của site, giống như các Module. Nếu bạn có nhiều Template được cài đặt trên hệ thống Joomla, bạn có thể điểu khiển ngay chúng một cách thuận lợi. Bạn có thể gán một Template cho một (hay nhiều) trang đặc biệt từ thanh công cụ.
Khi bạn chọn một Template để gán, bạn sẽ được thấy một danh sách các trang để chọn. Bạn có thể chọn nhiều trang từ menu và gán chúng cho một Template. Khi gán song, Template sẽ hiện khi người dùng click vào những trang này. Nó sẽ đè lên Template mặc định. Nếu bạn muốn xóa một Template đã được gán từ một (hay nhiều) trang, chọn lại Template đã được gán (bằng nút radio), rồi click biểu tượng “Assign” trên thanh công cụ. Bây giờ bạn có thể chọn những Item bạn không muốn gán cho Template này hay khác, hoặc click “None” để xóa hoàn toàn việc gán cho Template này. Template Manager cũng cho phép bạn chuyển đổi qua lại Template mặc định (dùng nút Default) sẽ xuất hiện trên tất cả các trang mà không có gán đặc biệt nào.

CHÚ Ý :
Cả Template gán và Template mặc định sẽ bị gạt qua một bên bằng Template Selecto Module, nếu có dùng.
Những Administrator Template có thể bật tắt được bằng cách nhấn biểu tượng “Publish”.
Chúng không thể gán cho những trang trong Administrator.

Module Positions và Positions Preview :
Trang Module Positions cho phép bạn nhập vào những chi tiết về những vị trí Module bạn đã dùng trong Template của bạn. Tất cả những vị trí Module mặc định luôn sẵn sàng được nhập và nhìn chung không chắc rằng bạn cần thay đổi nó Bạn cần những vị trí không có trước trong cài đặt mặc định joola, bạn đơn giản chỉ cần thêm một tên của Module position và một phần mô tả, phần mô tả là tùy chọn. Một khi bạn đã nhập vị trí thêm nào đó bạn đã tạo, click biểu tượng “Save” trong Toolbar và những thay đổi bạn làm sẽ nhập vào Joomla. Bạn có thể gán ngay những Modules vào những position (vị trí) mới vừa tạo trong Module Manager. Địa chỉ cơ bản chèn vào Template của bạn (Templates/ten-Template-của-ban/index.php) để có thể gán được vào những vị trí cụ thể :… Khi từ “postion” được đổi để bất cứ vị trí nào cũng được định nghĩa trên trang. Để biết các kĩ thuật cao cấp hơn, xin xem hướng dẫn Developer. Nếu bạn muốn mường tượng Template của bạn với những khối hiển thị “Positons” dùng trong việc gán Template cho Home page (trang chủ), click “Site ==> Preview ==> Inline with Position”.

<?php mosLoadModules ( 'position' ); ?>
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 8: Trash Manager – quản lý thùng rác

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:17 pm

Trash Manager:
Cơ bản, Trash Manager phục hồi hay xóa những Item mà bạn đã bỏ đi, gần giống hệ thống Recycle Bin (thùng rác) ở nhiều hệ điều hành. Bạn có thể chuyển Content, Category, Section hay những Menu Item vào Trash Manager bằng cách click biểu tượng “Trash” trên Toolbar. Với Trash Manager bạn có thể hoặc phục hồi Item lại nơi nguyên thủy của nó hay xóa nó vĩnh viễn. Đây là mục đính bảo mật vì thế đừng vô tình xóa vĩnh viến một Item. Khi bạn chọn những Item để xóa, bạn nhận được một thông điệp yêu cầu bạn chắc chắn muốn xóa những Item vĩnh viễn khỏi Trash Manager hay không. Trong Trash Manager, bạn có 2 thẻ Tab:
Content Items
Menu Items
và 2 tùy chọn :
Restore (phục hồi)
Delete (xóa)

Restore – phục hồi :
Bạn có thể phục hồi số lượng bất kì Item nào trong một lần. Chỉ đơn giản chọn kiểm những Item để phục hồi, rồi click biểu tượng “Restore”. Bạn sẽ nhận được một yêu cầu nhắc nhở bạn có muốn tiếp tục hay không. Click “YES” và Item được phục hồi vào Section và Category gốc của nó như một Item đang unPublish (thôi xuất bản).

Delete – xóa
Bạn có thể xóa một số lượng bất kì những Item trong một lần. Chỉ đơn giản chọn kiểm những Item định xóa rồi click biểu tượng “Delete”. Điều này sẽ đưa bạn đến một trang xác nhận việc xóa. Tại đây bạn sẽ nhìn thấy số lượng Item bị xóa và tên của chúng. Nếu bạn muốn bạn có thể click biểu tượng “Cancel” hoặc click hộp “Delete”.
Khi bạn click vào hộp “Delete”, một yêu cầu cảnh báo cuối cùng xác nhận và những ghi chú cho bạn Item sẽ bị xóa vĩnh viễn. Điều này sẽ xóa thực sự Item vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu, và cho phép thôi truy vết sau này. Sự phục hồi những Item này sẽ không thể thực hiện từ cơ sở dữ liệu Joomla, trừ khi bạn có một bản sao lưu ở đâu đó.

CHÚ Ý : Nếu bạn xóa một Mambot, Component hay Module, bạn không thể tìm lại nó qua Trash Manager.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 9: Managing Users – Quản lý người dùng

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:19 pm

User Groups ( nhóm người dùng) và Access Control (điều khiển truy cập) :
Joomla có hai hệ thống phân cấp nhóm người dùng (User group) chính: một để truy cập Frontend (vì những User có thể log in và web site và xem những phần hay trang được chỉ định) và một cho truy cập Back-end Administrator .

Các nhóm được cung cấp mặc định là :
Public Front-end (mặt trước dùng chung)
| - Registered (đã đăng kí)
| - - Author (tác giả)
| - - - Editor (người biên tập)
| - - - - Publisher (người xuất bản)
Public Back-end (mặt sau dùng chung)
| - Manager (người quan lý)
| - - Administrator (người quản trị)
| - - - Super Administrator (siêu quản trị)

Registered Group – nhóm đăng kí :
Những User (người dùng) này có thể login (đăng nhập) vào Front-end của site. Những thông tin cộng thêm (những Section và trang) có thể được dùng bởi các User đã đăng nhập. Nói chung, quyền tuy cập được cung cấp cho một nhóm cha (như Registered) được thừa kế bởi những nhóm con (như Athor) trừ khi được định nghĩa cụ thể bởi Super Administrator.

Author Group – nhóm tác giả :

Những User này được cho quyền truy cập để đệ trình nội dung mới (conten) và chỉnh sửa nhưng content Item/page của họ bằng cách login vào Front-end.

Editor Group – nhóm biên tập :
Những User này được cho quyền truy cập để đệ trình và chỉnh sửa content bất kì bằng cách login vào Front-end.

Publishers Group – nhóm xuất bản :
Những User này được cho quyền truy cập để đệ trình, chỉnh sửa và xuất bản (Publish) content bất kì bằng cách login vào Front-end.
Về thông tin những nhóm người dùng Administrator, xem phần Administrator login (đăng nhập Administrator). Những content, những menu, những Module và những Component có thể được gán một tham số điều khiển truy cập. trong phạm vi này chỉ có hai khả dụng : Public và Registered. Nghĩa là bất kì cái gì được gán với quyền truy cập Publish có thể được xem hay hoặc truy cập bởi những khách thăm nặc danh. Bất kì cái gì được gán với quyền truy cập là Registered có thể được xem hoặc truy cập bởi bất kì người nào login vào site trong Front-end và là một loại trong số những Registered User : Author, Editor hay Publisher.

User Manager – quản lý người dùng :
User Manager cho phép bạn thêm, sửa và xóa những User.

New User – thêm người dùng mới:
Có hai cách mà các User có thể được tạo trong site của bạn. các visitor (khách thăm) có thể tạo một tài khoản cho chính họ bằng cách đăng kí thông qua biểu mẫu đăng nhập, hoặc bạn có thể thêm những User của mình nếu bạn muốn một nhóm được chọn thăm site của bạn hoặc những trang content được chọn

User Groups – những nhóm người dùng:
Những nhóm khả dụng được tập chung lại nhưng có nhiệu cấp độ điều kiển truy cập khác nhau. Nhóm “Public Front-end” và nhóm “Public Back-end” là những nhóm chứa đơn thuần trong giai đoạn này. Chúng không đóng góp vào xung đột hệ thống điều khiển quyền truy cập trong tương lai, chúng sẽ định nghĩa những cấp độ truy cập mặc định cho những User nặc danh trong những hệ thống Font-end và Back-End.

Có bốn nhóm Font-end khả dụng :

Registered - Nhóm này cho phép User đăng nhập vào giao diện Front-end.

Author - Nhóm này cho phép User tạo content, thường thông qua liên kết trong User Menu.

Editor - Nhóm này cho phép User tạo và sửa content Item bất kì từ Front-end.

Publisher - Nhóm này cho phép một User tạo, sửa và Publish (xuất bản) content Item bất kì từ Front-end.

Có ba nhóm tron phần Administration được cho phép truy cập vào Joomla :

Manager - Nhóm này chó phép truy cập vào việc tạo content và thông tin hệ thống khác.

Administrator - Nhóm này cho phép truy cập vào hầu hết các chức năng quản trị.

Super Administrator - Nhóm này cho phép truy cập vào tất cả các chức năng quản trị.

User Registration Activation – kích hoạt dăng kí người dùng :
Mặc định khi một visitor muốn đăng kí một account (tài khoản) với site, họ được nhắc điền Name (ten), Username (tên đăng nhập), Email và Password. Khi visitor đệ trình những đòi hỏi của việc đăng kí, tài khoản được tạo nhưng User không thể login cho tới khi được kích hoạt. Một Email với liên kết kích hoạt được gửi đến địa chỉ Email được cung cấp bởi visitor. Khi email được nhận, User sẽ click vào linh kích hoạt, account sẽ được kích hoạt và User sẽ có thể log in. Chức năng này có rất nhiều thuận lợi : ==> Nó kiểm tra sự tồn tại của visitor và tính hợp lệ của địa chỉ Email. ==> Nó cung cấp cho người dùng khả năng chọn lựa password khi đăng kí ==> Cho Administrator của Site có cái nhìn tổng thể về các tài khoản active (kính hoạt) và non-active (không kích hoạt). Một tài khoản không kích hoạt sẽ hiện như được khóa và chưa bao giờ singin. Dễ dàng theo dõi và xóa bỏ. Tùy chọn cho Registraton Activation được xây dựng trong Global Configuration dưới thẻ Tab Site. Xem tùy chọn “Use New Account Activation”. Nếu bạn hủy chọn khích hoạt User, visitor có thể login ngay lập tức sau khi họ tạo một tài khoản.
Cũng có một trùy chọn là “Require Unique Email”. Khi được chọn, tùy chọn này sẽ bảo đảm một địa chỉ email chỉ có thể đăng kí duy nhất một tìa khoản.

The Special User Parameter – tham số User đặc biệt :
Bất kì User nào được tào như Author, Editor, Publisher, Manager, Administrator hoặc Super Administrator được xem như một Special User (User đặc biệt). người quản trị cho họ quyền truy cập để đệ trình tin tức, bài viết, FAQ’s hay các Linhk (liên kết). Những Special User chỉ duy nhất có thể truy cập đến một Item với một tham số truy cập “Special” Nó đặc biệt hữu dụng khi xuất bản User Menu Module. Toàn bộ Module có thể được ẩn với bất kì User là “Publick” hoặc “Registered” nào bằng quyền truy cập đặc biệt là “Special” Để cấu hình, vào Administrator Menu (trong bảng điều khiển quản trị) và chọn những Module trong thanh menu, ròi click “Site Modules”. Rồi click kép vào “User Menu” để chỉnh sửa. Bây giờ chọn lựa cấp truy cập : “Special” Bạn cũng có thể quyết định chỉ có một vài Item của User Module được cấu hình với truy cập “Special”. Một User “Registered” có thể truy cập đến menu “Details” nhưng không vào được “Submit News”, “Submit Web Link ?” hoặc menu “Check-in My Items”.
Để có kết quả hợp lệ , User Menu Module nên cấu hình với một cấp độ truy cập “Registered” và menu cụ thể với cấp độ truy cập “Special”. Cách thích hợp để cấu hình nhưng menu của User Menu, vào Administrator Menu và Chọn Menu trên thanh menu, click “User Menu”. Cụ thể cho mỗi mục cấp độ truy cập được đề nghị. Kết quả việc cấu hình cuối cùng này là chỉ những User nào bạn định nghĩ là “Special” có thể thấy được các Menu liên quan và biểu mẫu đệ trình Fron-end, trong khi những User “Registered” có thể truy cập chỉ “Details” của họ và những User “Public” có thể thấy menu ở bất kì đâu.
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Chương 10: Quản lý Menu

Gửi bàigửi bởi okguy » Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 1:21 pm

Điều hướng và truy cập content (nội dung) trong site của bạn được cung cấp thông qua các menu. “Menus” trong Joomla là nhóm những liên kết đến các Section, Category, content Item, Component hay những trang bên ngoài. Những liên kết này được gọi là “Menu Items”. Mỗi menu phải có một tên xác định dùng duy nhất trong nội bộ Joomla. Một menu chỉ trở nên thấy được trên site nếu nó có một Module mod_mainmenu được Publish (xuất bản) mà tham chiếu đến nó.

Một menu trong Joomla được định nghĩa bằng 4 kiểu tham số.
2 tham số được truy cập thông qua Menu Manager :
Menu Name (cái này là tên xác minh được dùng trong Joomla để định danh menu này với một mã địa chỉ. Nó phải là độc nhất. Nó được khuyến khích không dùng khoảng trống trong tên vì tên này không hiện trên site)
Menu Items (các mục menu) kết hợp với một menu liên quan. Có nhiều liên kết đến nhiều loại content khác nhau trong site. Một tham số có thể được tạo thông qua Menu Manager và có thể được thay đổi trong “Modules Manager [site]”: Modules ==> Site Modules:
Module Title (tiêu đề của Menu Module mod_mainmenu vì nó sẽ suất hiện trên trang nếu bạn chọn hiện nó). Mỗi menu đã tạo trog Joomla chỉ nhìn thấy được thông qua một Module ( một Module trong Joomla là một cái để chứa mà có thể được hiển thị bất kì đâu Template site của bạn cho phép nó) Một loạt những tham số liên quan đên chính Menu Module: Chúng được truy cập thông qua “Modules Manager [site]”: Modules ==> Site Modules.
Những thông số cần được chỉnh sửa trong Module là Title (tiêu đề), Position (vị trí) của menu trên trang, Access (truy cập), Publishing (xuất bản), Menu Name (tên menu) (đã định nghĩa trong Menu Manager được kết hợp với Module này), Style (kiểu cách), cái mà những trang bạn muốn menu hiển thị lên, v.v.

Chú ý: Nếu nhiều bản sao của Menu Module kết hợp với cùng Menu đã tồn tại và tất cả đều được xóa, nó sẽ không xóa Menu vì được định nghĩa trong Menu Manager (bao gồm cả những Menu Item của nó)

Module: Main Menu and other Menus
Điều này có nghĩa là bạn có thể có một Menu kết hợp với những Medu Module khác đang hiển thị cùng những Menu Item

Menu Manager – quản lý menu :
Vào Menu ==> Menu Manager.
Có một danh sách những Menu đang tồn tại được định nghĩa sẵn trên site của bạn

Menu Manager
Thêm/sửa Menu Items :
Bạn có thể thêm những Menu Item cho mỗi menu đang hiển thị trên trang danh sách Menu Manager. Từ cửa sổ Menu Manager, click biểu tượng dưới đầu Menu Item cho Menu bạn muốn sửa, hay một lựa chọn khác là vào Menu ==> Menu-bạn-Chọn-để-sửa (tất cả Menu có một liên kết trực tiếp đến chức năng này tong nhưng menu đổ xuống) Một Menu Manager [menu-bạn-Chọn-để-sửa] cửa sổ sẽ hiển thị, với một dánh sách tất cả Menu Item liên quan đến menu này. Mỗi Menu Item hoạt động độc lập với những Menu Item khác, vì vậy việc thay đổi những thông số của một Item không ảnh hưởng việc hiển thị hay các tham số của các Menu Item khác.

Thêm một Menu Item:
1. Click vào biểu tượng “New” trên toolbar. Nó mở ra một cửa sổ Menu Item với một danh sách của những Loại Menu Item và mô tả của mỗi cái trong chúng thông qua một cái rê chuột lên biểu tượng thông tin.

Menus: New Menu Item
2. Một lần chọn lựa được tạo và biểu tượng “Next” được click, một cửa sổ mở ra với tên
Menu Item :: loại-liên-kết-được-chọn. Cửa sổ Menu được chia làm 2 phần chính: “Detail” và những tham số. Những điều này thay đổi chức năng của các loại Menu Item được chọn. Vài tham số “Detail” có thể cũng được sửa thông qua danh sách Menu Manager vì được định trước dưới Đầu đề. Vài tham số có thể chỉ hiện thị sau khi click biểu tượng “Apply” (hoặc biểu tượng “Save”, nhưng điều này không thuận tiện vì bạn bạn phải sửa lại Menu Item Link từ Menu Manager).

Menus: Edit Menu Item

Đây là danh sách những Menu Item khả dụng :
(Click vào tên để biết thêm về loại nhưng Menu Item khác nhau)

Content – nội dung :

Blog - Content Category (bản ghi nhanh - loại nội dung)
Blog - Content Category Archive (kho lưu loại nội dung)
Blog - Content Section (phân loại nội dung)
Blog - Content Section Archive (kho phân loại nội dung)
Link - Content Item (liên kết - mục nội dung)
Link - Static Content (nội dung tĩnh)
List- Content Section ( danh sách – phân loại nội dung)
Table - Content Category (bảng – loại nội dung)

Components – những thành phần :
Component
Link - Component Item (mục thành phần)
Link - Contact Item (mục liên hê)
Link – Newsfeed (dẫn tin)
Table - Contact Category (bảng - loại liên hệ)
Table - Newsfeed Category (loại dẫn tin)
Table - Web Link Category (loại liên kết web)

Link – Liên kết:
Link - Component Item
Link - Contact Item
Link - Content Item
Link - Newsfeed
Link - Static Content
Link - Url

Miscellaneous – Linh tinh:
Separator / Placeholder (ngăn tach/giữ chỗ)
Wrapper (bao bọc)
okguy
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 3 24 Tháng 6, 2008 11:51 am

Trang kế tiếp

Quay về Joomla

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron